معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا امیدخواه نسرین

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   امیدخواه نسرین

پست الکترونیکی : mr_omidkhah@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه UMIST انگلستان

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 29

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1389-06-01

محمدرضا امیدخواه نسرین
محمدرضا امیدخواه نسرین

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :
    استاد
^